Mü?TER?LER?M?Z BUNLARI S?YLüYOR!

 

“ürünleriniz, sahip olduklar? kalite ve i??ilik sanat?yla beni ger?ekten ?a??rt?yor.”

Kanada: Instagram’da @brianwagnerpainting

 

“MultiMaster’i FEVKALADE buluyorum, ah?apta kal?plar? son derece temiz kesiyor. B?ylece evimin her k??esi ola?anüstü güzel bir yer haline geliyor.”

D-A-CH: Facebook’ta Andreas Schmidt

 

“FEIN’a yakla?abilen ger?ekten ba?ka hi?bir ?ok fonksiyonlu alet yok. Di?er bütün en iyi markalar? denedim, ancak ona yakla?am?yorlar bile. Ayr?ca, mü?teri hizmetleri de harika.”

Büyük Britanya: @ala_adams_a.m.a_, Instagram’da FEIN MultiMaster ile ilgili olarak

 

“El ?antas? halen ?ok kü?ük olsa da, MultiMaster’im her zaman oraya s??ar. Kü?ük, benim, FEIN!”

D-A-CH: Facebook’ta Mary Luuh

 

“Bosch marka makinem ar?za yapt?ktan sonra, do?rudan bu kü?ük güzelli?i sat?n ald?m. S?yleyebilece?im tek ?ey VAY CANINA! (...) Kesinlikle mükemmel bir makine.”

Büyük Britanya: @safeheatingltd, Instagram’da kendi FEIN MultiMaster cihaz? hakk?nda

 

liteyi seviyorum ve turuncu renkli marka benim i?in bunu temsil ediyor.”

ABD: @poebuilt, Instagram’da, FEIN avu? ta?lama maknesi ile ilgili olarak

 

“En iyi profesyonel makineleri üretiyorsunuz.”

Macaristan: Facebook’ta Sanyi Bogdan

 

“MultiMaster var ya, bunu ger?ekten seviyorum; yak?n veya uzak olmas? hi? fark etmiyor, o her zaman yan?mda. FEIN ile ?al??mak ger?ekten e?lenceli, ?ünkü bir ?eyler ba?ar?rken daha fazla gaz veriyorum. Her zaman ne?eyle ortaya koydu?u gücü L?ndle’den al?yor.”

D-A-CH: Facebook’ta Bert Relius

 

“Halihaz?rda bende iki tane makineniz var! Kalite ve performans kusursuz; elektrikli el aletleri yelpazesinden mükemmel ürünler. En iyisi.”

Fransa: Facebook’ta Fabien Prigent

 

“FEIN olmadan, i? ger?ekten bir i?kence.”

Büyük Britanya: Instagram’da @paul_the_cabbie_2001

Güncel

ürün haberleri

ürün haberleri

Sergi Tarihleri

Sergi Tarihleri

Promosyona genel bak??

Git

Dijital ara?lar

?ok fonksiyonlu aletler i?in en geni? aksesuar program?

En uygun karot matkab? h?zl?ca bulun

Aksesuarlar? h?zl? bir ?ekilde bulma.

FEIN, endüstri ve zanaat alan?ndaki en zorlu i?lerde kullan?m i?in tasarlanm?? yüksek kaliteli elektrikli el aletlerini ve aksesuarlar? temsil eden, Alman k?kenli uluslararas? faaliyet g?steren bir ?irket olarak bilinir. Wilhelm Emil Fein, dünyan?n ilk elektrikli el aleti olan elektrikli el matkab?n?n icad?yla temel ta?? at?lan ?irketi 1867 y?l?nda kurmu?tur. Günümüzde FEIN, yakla??k 500 patent veya patent ba?vurusu dahil olmak üzere, 700’ün üzerinde aktif fikri mülkiyet hakk?na sahiptir. FEIN, metal i?leme ve tala?l? imalat alan?nda ideal problem ??zücüler olan ve dünya ?ap?nda 16’dan fazla ba?l? kurulu? ile 50’den fazla temsilcilik taraf?ndan sat?? ve da??t?m? yap?lan ürünlere ve hizmetlere odaklanm??t?r.