TO HOVORIA NA?I ZáKAZNíCI!

 

?Va?e produkty ma skuto?ne ohromujú kvalitou a remeselnym umením, ktoré v nich tkvie.“

Kanada: @brianwagnerpainting na Instagrame

 

?MultiMaster je FEIN, do dreva vyre?e ?isté tvary. Tak bude m?j dom v ka?dom rohu nádherné miesto.“

D-A-CH: Andreas Schmidt na Facebooku

 

?Skuto?ne neexistuje ?iadny multifunk?ny nástroj, ktory by sa vyrovnal FEIN. Vyskú?al som v?etky ostatné top zna?ky a ?iadna sa mu ani pribli?ne nevyrovná. Aj zákaznícky servis je fantasticky.“

Ve?ká Británia: @ala_adams_a.m.a_ na Instagrame o FEIN MultiMaster

 

?Aj ke? je ta?ka malá, m?j MultiMaster sa do nej v?dy zmestí. Maly, m?j, FEIN!“

D-A-CH: Mary Luuh na Facebooku

 

?Práve som si kúpil túto malú krásku, ke? zlyhal m?j prístroj Bosch. V?etko, ?o m??em poveda?, je SUPER! (...) Absolútne brilantny stroj.“

Ve?ká Británia: @safeheatingltd na Instagrame o svojom FEIN MultiMaster

 

?Celkom jednoducho: Mám rád kvalitu a tú pre mňa reprezentuje oran?ová zna?ka.“

USA: @poebuilt na Instagrame o uhlovej brúske FEIN

 

?Vyrábate najlep?ie profesionálne stroje.“

Ma?arsko: Sanyi Bogdan na Facebooku

 

?MultiMaster ten mám rád, je v?dy poruke, jedno ?i blízko, ?i ?aleko. S FEIN, je tvorenie zábavné, preto?e mi pri tvorení hne? pridá plyn. Z Baden-Württembergska prichádza sila, s ktorou ?lovek v?dy s rados?ou tvorí.“

D-A-CH: Bert Relius na Facebooku

 

?U? mám od vás dva stroje! Kvalita a vykon bezchybné, ve?ká ?pi?ka z palety elektrického náradia. Top.“

Francúzsko: Fabien Prigent na Facebooku

 

?Bez FEIN je práca trápenie.“

Ve?ká Británia: @paul_the_cabbie_2001 na Instagrame

Aktuality

Novinka

Novinka

Termíny ve?trhov

Termíny ve?trhov

Preh?ad akcií

Jít

Vyh?adáva? príslu?enstva

Presne to správne rie?enie pre tisíce r?znych profesionálnych pou?ití...

Rychlo nájs? vhodny jadrovy vrták

NáJDITE PRíSLU?ENSTVO POD?A STROJA ALEBO POU?ITIA

FEIN je známa ako medzinárodna spolo?nos? s nemeckymi koreňmi, ktorá predstavuje vysoko kvalitné elektrické náradie a príslu?enstvo, ktoré je vyrobené na naj?a??ie pracovné nasadenia v priemysle a remeselnej vyrobe. V roku 1867 zalo?il Wilhelm Emil Fein firmu, ktorej základny kameň bol polo?eny vynájdením elektrickej ru?nej v?ta?ky – prvého elektrického nástroja na svete. FEIN v sú?asnosti disponuje vy?e 700 aktívnymi ochrannymi právami, z toho je asi 500 patentov, resp. prihlá?ok patentov. FEIN sa sústredí na produkty a slu?by, ktoré sú ideálnym rie?ením pri spracovaní a obrábaní kovov a po celom svete ich poskytuje vy?e 16 dcérskych spolo?ností a viac ako 50 zastúpení.