TOTO ?íKAJí NA?I ZáKAZNíCI!

 

?Va?e produkty mě skute?ně
ohromují svojí kvalitou a ?emeslnym uměním, které je v nich ukryto.“


Kanada: @brianwagnerpainting na Instagramu

 

?MultiMaster, ten je FAJN, vytvá?í tvary ze d?eva jako správny FEIN.
 

D-A-CH: Andreas Schmidt na Facebooku

 

?Skute?ně neexistuje ?ádny multifunk?ní nástroj, ktery by si p?i?el na p?ístroje FEIN.

Vyzkou?el jsem v?echny ostatní ?pi?kové zna?ky a kvalitě FEIN se ani nep?ibli?ují.
I s ohledem na fantastickou zákaznickou podporu.“


Velká Británie: @ala_adams_a.m.a_
na Instagramu k FEIN MultiMaster

 

?I kdy? je moje kabelka p?ece tak malá,
MultiMaster si v ní místo v?dy udělá.
Maly, m?j, FEIN!“

D-A-CH: Mary Luuh na Facebooku

 

?Právě jsem si koupila tuhle malou krásku,
poté, co mi vypověděla slu?by moje Boschka.
A mohu ?íct jen WOW! (…)
Naprosto dokonalá věc.“

Velká Británie: @safeheatingltd na Instagramu
o svém FEIN MultiMaster

 

?úplně stru?ně: miluji kvalitu a tu pro mě p?edstavuje
tato oran?ová zna?ka.“

USA: @poebuilt na Instagramu o úhlové brusce FEIN

 

?Vyrábíte to nejlep?í ná?adí pro profesionály.“

Ma?arsko: Sanyi Bogdan na Facebooku

 

?MultiMaster, ten mám rád, stojí p?i mě, a? ji? blízko nebo opodál.
S nástroji FEIN mě práce baví, to ihned nakopne mě a v?echno zrychlí.
Z fabriky tu síla ?i?í, s tou tvo?ení mi z rukou svi?tí.“

GD-A-CH: Bert Relius na Facebooku

 

?Mám od vás ji? dva p?ístroje!

Kvalita a vykon jsou dokonalé,
maximální ?pi?ka z palety elektrického ná?adí.
Top.“

Francie: Fabien Prigent na Facebooku

 

?Bez FEIN je práce utrpení.“

Velká Británie: @paul_the_cabbie_2001 na Instagramu

Aktuálně

Nové produkty

Nové produkty

Termíny veletrh?

Termíny veletrh?

P?ehled propagace

Jít

Vyhledáva? p?íslu?enství

Nej?ir?í program p?íslu?enství pro multifunk?ní nástroje

Vyhledat rychle vhodny jádrovy vrták

VYHLEDEJTE P?íSLU?ENSTVí P?ES STROJ NEBO POU?ITí

FEIN je známá jako spole?nost německého p?vodu s mezinárodní p?sobností, která p?edstavuje symbol vysoce kvalitního elektrického ná?adí, které bylo stvo?eno pro nejnáro?něj?í vyu?ití v pr?myslu a ?emeslné vyrobě. Firmu, jí? základní kámen byl polo?en vynálezem elektrické ru?ní vrta?ky – prvního elektrického ná?adí na světě, zalo?il v roce 1867 Emil Fein. Spole?nost FEIN má v sou?asnosti registrováno více ne? 700 aktivních ochrannych práv, mezi tím p?ibli?ně 500 patent?, resp. ohlá?enych patent?. Tě?i?tě ?innosti spole?nosti FEIN spo?ívá v produktech a slu?bách, které p?edstavují ideální ?e?ení v oblasti zpracování a obrábění kov? a jsou po celém světe distribuovány více ne? 16 dce?inymi spole?nostmi a více ne? 50 pobo?kami.